Counter - Bürstnerklub

- Bürstnerklub

Gå til indhold

Hoved menu:

INFO
VEDTÆGTER
Dansk Bürstnerklub - Danmark
§ 1
Klubbens navn: Dansk Bürstnerklub.
Klubben er selvstændig og uafhængig og styres efter egne vedtægter og bestemmelser.
§ 2
Klubbens formål er at samle ejere af Bürstner campingvogne eller Bürstner autocampere. Klubben arrangerer træf og ture og samtidig lære andre campister at kende.

§ 3
Stk. 1.
Alle ejere af en Bürstner campingvogn eller Bürstner autocamper, kan være medlem.
Et årskontingent, der følger kalenderåret, dækker en vogn inklusiv familie.
Stk. 2.
Medlemmer der afhænder deres Bürstner vogn og som ikke køber vogn af andet mærke, kan fortsætte som passivt medlem, uden stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3:
Medlemmer, der afhænder deres Bürstner vogn og køber vogn af andet mærke, kan fortsætte som passivt medlem til udgangen af året, med ret til at deltage i klubbens træf, dog uden stemmeret på generalforsamling.
Stk. 4:
Medlemmers voksne børn og børnebørn kan deltage på træf i det omfang, der er ledige pladser, mod fuld egenbetaling. Dette uanset om de ejer andet campingvognsmærke, overnatter i telt eller i anden enhed.

§ 4
Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens vedtægter og bestemmelser.
Ved manglende indbetaling af kontingent senere end 30 dage fra forfaldsdato, betragtes medlemskabet som ophørt.
Hvis nogle medlemmer viser utilbørlig opførsel, der kan skade Dansk Bürstnerklub’s interesser og omdømme, kan bestyrelsen irettesætte eller ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan kræve sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.
Klubben er ikke ansvarlig for skader, som opstår ved klubbens eller andres arrangementer, eller som medlemmer påfører sig selv eller andre.
Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel og op til årsskiftet.
Ved nyt medlemskab efter den 1. oktober, dækker kontingentet også det følgende kalenderår

§ 5
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel til hvert medlem og afholdes hvert år på skift ØST og VEST for Storebælt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer.
Hvert medlemskab er valgbar og har og kan afgive 2 stemmer.
Der kan stemmes ved fuldmagt, når denne er skriftlig til stede. Et medlemskab kan max. repræsentere to fuldmagter. En fuldmagt repræsenterer en stemme.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Alle personvalg og behandlinger af eksklusioner på generalforsamlingen, skal ske ved skriftlig afstemning.
Skriftlig afstemning skal i øvrigt foretages, hvis det kræves af blot et fremmødt medlem.

En ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af minimum 2 stemmetællere
3.    Formandens beretning
4.    Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Indkomne forslag
7.    Valg til bestyrelsen jf. § 6.
8.    Orientering om datoen for næste års generalforsamling.
9.    Eventuelt

Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden indvarsles, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen kan indvarsle på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være så vigtig, at den kræver medlemmernes afgørelse.

§ 6
Dansk Bürstnerklub’s bestyrelse består af 5 medlemmer. Der vælges 2 medlemmer på ulige år og 3 på lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ingen i bestyrelsen må være fra samme enhed.
Der skal være mindst et medlem fra øst og mindst et fra vest i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Endvidere vælges én 1. suppleant og én 2. suppleant for bestyrelsen. Valget er for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Der vælges en bilagskontrollant for 2 år og en bilagskontrollant suppleant for et år.
Bestyrelsen har mulighed for at udpege egnede medlemmer til specielle opgaver, som de løser i samarbejde med bestyrelsen.
Regnskabet følger kalenderåret. Der føres protokol over klubbens møder og aktiviteter. Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne som offentliggøres på medlemsdelen af hjemmesiden. Personsager må ikke fremgå i det offentliggjorte referat.
Der ydes ingen løn, honorar eller andet vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller bilagskontrollant.

§ 7
Formanden tegner klubben udad til.
Kassereren råder over økonomien.
Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

§ 8
En eventuel beslutning om klubbens ophør skal træffes på en generalforsamling.
Forslag til ophør eller sammenlægning med en anden klub kræver at mindst 50 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse er ja stemmer.

Fordelingen af en evt. formue afgøres på generalforsamlingen.
"Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. september 2020"
          Peter Stilling Jessen             Lars Semmelhaack                  Anette Gjøg Bergman
          Formand                             Kasserer                                 Sekretær

                               Jens Kolind                               Tonny Rosenberg Hansen
                               Bestyrelsesmedlem                   Bestyrelsesmedlem
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu